Oblasti práva, ktorým sa venujeme

Poskytujeme klientom právnu pomoc a právne služby v jednotlivých právnych odvetviach:

Občianske právo hmotné a procesné
Zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi, spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv, vysporiadanie majetku v spoluvlastníctve, spisovanie iných listín o právnych úkonoch, kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností - vrátane zabezpečenia ich ocenenia a zápisov práv do katastra nehnuteľností, dedičské právo, ochrana osobnosti, vymáhanie pohľadávok z občiansko-právnych vzťahov a ostatné právne poradenstvo.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácii obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, spisovanie obchodných zmlúv, spisovanie iných listín o právnych úkonoch, zastupovanie pri právnom mimosúdnom a súdnom vymáhaní pohľadávok, zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní, zastúpenie pri zápisoch v obchodnom registri, zápočty pohľadávok a záväzkov, zastúpenie pri náhradách škody a ušlého zisku, bežná právna agenda, zastupovanie pred súdom vo všetkých druhoch obchodných vecí, zastúpenie vo vzťahu k živnostenskému úradu a k iným správnym orgánom, vedenie valných zhromaždení obchodných spoločností a spisovanie zápisníc, ostatné právne poradenstvo.

Rodinné právo
Zastupovanie v rozvodovom konaní, spory o výživné, vysporiadanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ostatné právne poradenstvo.

Konkurzné právo
Spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, spisovanie iných listín o právnych úkonoch, prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní, zastupovanie veriteľov na prieskumných pojednávaniach, zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch, ostatné právne poradenstvo.

Správne právo
Zastupovanie v správnom konaní, zastupovanie v priestupkovom konaní, ostatné právne poradenstvo.

Pracovné právo
Zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľmi a opačne, spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch, právne poradenstvo, riešenie pracovnoprávnych, pracovných a iných vzťahov, zastupovanie v sporových veciach, ostatné právne poradenstvo.

Správa majetku
Služby v rozsahu všetkých potrieb.

Trestné právo
Obhajoba v prípravnom konaní, na hlavnom pojednávaní, zastupovanie poškodených , spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu.