Odmena za právne služby

Odmena za právne služby je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len vyhláška).


Vyhláška upravuje štyri druhy odmien:
Hodinová odmena
Paušálna odmena, ktorá sa stanovuje ako pevná suma za poskytnutie služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie veci.
Podielová odmena, ktorá sa obyčajne stanovuje ako určité percento z hodnoty veci.
Tarifná odmena, ktorej výška závisí tiež od hodnoty veci a počtu úkonov právnych služieb a ako jediná z druhov odmien je upravená vyhláškou nasledovne:

 

Hodnota veci odmena za 1 úkon právnych služieb
do 5 000 Sk 500 Sk
5 000 Sk - 20 000 Sk 500 Sk + 50 Sk za každých aj začatých 1000 Sk prevyšujúcich sumu 5 000 Sk
20 000 Sk - 200 000 Sk 1 250 Sk + 300 Sk za každých aj začatých 10 000 Sk prevyšujúcich sumu 20 000 Sk
200 000 Sk - 1 000 000 Sk 6 650 Sk + 500 Sk za každých aj začatých 50 000 Sk prevyšujúcich sumu 200 000 Sk
nad 1 000 000 Sk 14 650 Sk + 200 Sk za každých aj začatých 100 000 Sk prevyšujúcich sumu 1 000 000 Sk

Konkrétna odmena závisí od potreby právnych služieb a dohody medzi klientom a advokátom. Pred samotným poskytnutím právnej pomoci prediskutujeme s klientom spôsob určenia odmeny za služby kancelárie.

Presnú kalkuláciu odmeny poskytneme po preštudovaní materiálov, čo umožní odhadnúť náročnosť prípadu.

Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné.

Ak ide o úkon právnej služby vykonávaný v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške 1/24 výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu. (Výpočtový základ pre rok 2008 predstavuje sumu 19 056 Sk)

V prípade, že klientova požiadavka na poskytnutie právnej služby smeruje len k poskytnutiu jednorazovej porady bez prípadného zastúpenia klienta alebo bez písomného výstupu, advokátska kancelária účtuje 500,- Sk za každú začatú hodinu poskytovania právnych služieb (porada).